GDPR

Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov

1 Úvod

Robíme všetko pre to, aby sme rešpektovali a chránili vaše práva na ochranu osobných údajov vyplývajúce z GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov))(ďalej len „GDPR“) a iných príslušných právnych predpisov. Ak nie je uvedené inak, pojmy definované v GDPR a použité v týchto podmienkach majú rovnaký význam, aký je im priradený v GDPR.

Tieto podmienky upravujú naše vzájomné práva a povinnosti v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, pričom povaha našich vzájomných vzťahov ovplyvňuje účel, rozsah a spôsob nášho spravovania vašich osobných údajov.

Tieto podmienky môžeme z času na čas meniť, a to bez toho, aby ste o tom dostali osobitné oznámenie. Preto prosíme, aby ste sa s ich obsahom opakovane a pravidelne oboznamovali. Verzia, ktorú práve vidíte je v platnosti od 1.októbra 2018. 

2 Osobné údaje

Osobné údaje sú definované v GDPR ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Kľúčovým pre ochranu vašich osobných údajov je teda to, či ste podľa informácií, ktoré máme o vás spracované, identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou. Ak tomu tak nie je, akákoľvek informácia, ktorú o vás máme nie je osobným údajom. 

Vaše osobné údaje môžu byť teoreticky získané niektorými z nasledujúcich spôsobov:

(a) automaticky prostredníctvom vášho internetového prehliadača alebo iných technológií, ktoré používate;

(b) vašou vlastnou aktivitou prostredníctvom prednastavených komunikačných formulárov obsiahnutých na našich webových stránkach;

(c) inou vašou vlastnou aktivitou smerujúcou voči nám alebo našim spolupracovníkom (napríklad rozhovor, chat, a podobne), vrátane prejavov uskutočnených v rámci procesu poskytovania našich služieb. 

Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame interne v našom systéme, budú prístupné iba osobám, ktoré budú na to oprávnené podľa našich interných postupov. Prístup bude chránený heslom alebo podobným spôsobom ochrany.

Osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu 15 rokov odo dňa, kedy ste nám poskytli súhlas s ich spracovávaním v prípade udelenia takého súhlasu, inak odo dňa kedy sme ich získali. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania vašich osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu vašich alebo našich práv, nárokov a oprávnených záujmov alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Môžeme však kedykoľvek odstrániť z nášho systému všetky vaše osobné údaje alebo ich ktorúkoľvek časť.

Pre prípad, že by za určitých podmienok podliehali ochrane GDPR cookie súbory, vzťahujú sa na ne tieto podmienky. Nezávisle na tom však, prosíme venujte pozornosť aj našim pravidlám používania súborov cookie.

3 Oprávnené účely spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané iba v súlade s GDPR a ostatnými príslušnými právnymi predpismi, a to iba na nimi povolené účely. Tomu tak bude, keď je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

(a) vyjadrili ste súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely; 

(b) je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; 

(c) je to nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti; 

(d) je to nevyhnutné, aby sa ochránili vaše životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby; 

(e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ak nám bol zverený; 

(f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Nižšie v týchto podmienkach nájdete rozpracované podrobnosti týkajúce sa vašich osobných údajov v závislosti od toho, kým vo vzťahu k nám ste, a tiež v závislosti od účelu ich použitia.

4 Osobné údaje podľa toho, kým ste

Návštevník stránok

Na návštevu a prehliadanie našich webových stránok sa nevyžaduje osobitná registrácia s aktívnym uvedením údajov z vašej strany. Napriek tomu samotnou vašou návštevou a prehliadaním našich webových stránok môžeme získať vaše nasledujúce osobné údaje: 

(a) technické údaje (vrátane IP adresy, údaje o loginoch, použitom hardware, prehliadači a iných technológiách či aplikáciách použitého hardware);

(b) užívateľské údaje (vrátane informácie o tom, ako používate naše stránky či služby);

(c) marketingové a komunikačné údaje (vrátane vašich marketingových preferencií a výberov nastavení súborov cookies)

Ako od návštevníka našich webových stránok od vás nepožadujeme osobitný súhlas s použitím vyššie uvedených osobných údajov. Tieto osobné údaje môžeme spracúvať len v zákonnom rozsahu (podľa odsekov (b) až (f)) článku 3 vyššie.

 Záujemca o služby alebo iné informácie

Ak máte záujem o naše služby alebo akékoľvek iné informácie, môžete nás kontaktovať rôznymi spôsobmi. Napríklad môžete využiť náš kontaktný formulár (nájdete ho TU), môžete nám poslať email, zatelefonovať či poslať správu na kontaktné číslo, alebo poslať správu na kontaktný chat. Následne vás môžeme kontaktovať my akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže vyplynúť z predchádzajúcej komunikácie. Pri tom môžeme získať vaše nasledujúce osobné údaje:

(a) technické údaje (vrátane IP adresy, údaje o loginoch, použitom hardware, prehliadači a iných technológiách či aplikáciách použitého hardware);

(b) užívateľské údaje (vrátane informácie o tom, ako používate naše stránky či služby);

(c) marketingové a komunikačné údaje (vrátane vašich marketingových preferencií a výberov nastavení súborov cookies);

(d) identifikačné údaje (vrátane mena, priezviska, titulu, pohlavia, zamestnania, adresy bydliska);

(e) kontaktné údaje (vrátane emailovej adresy, telefónneho čísla);

(f) iné údaje, ktoré nám poskytnete.

Ako od záujemcu o naše služby alebo iné informácie od vás nepožadujeme osobitný súhlas s použitím vyššie uvedených osobných údajov. Tieto osobné údaje môžeme spracúvať v zákonnom rozsahu.  

Okrem toho, vzhľadom k tomu, že ste nás oslovili máme za to, že ste nás požiadali o vykonanie prípadných opatrení pred uzatvorením zmluvy, za ktoré považujeme najmä nasledovné:

(i) kontaktovanie vás s cieľom ponúknuť náš produkt alebo službu, vrátane zaslania všeobecných informácií o našich produktoch a službách,

(ii) zisťovanie vašich preferencií  a iných informácií s cieľom vyhodnotiť, ktoré z našich produktov alebo služieb môžu byť pre vás relevantné,

(iii) rokovanie o našich produktoch a službách.

Vzhľadom k vyššie uvedenému môžeme používať vaše osobné údaje aj na tieto účely.

Klient

Ak ste nám odoslali objednávku našich služieb prostredníctvom nášho elektronického systému, alebo ak ste s nami uzatvorili zmluvu inak, ste naším objednávateľom alebo klientom. Ako od nášho objednávateľa alebo klienta môžeme získať vaše nasledujúce osobné údaje:

(a) technické údaje (vrátane IP adresy, údaje o loginoch, použitom hardware, prehliadači a iných technológiách či aplikáciách použitého hardware);

(b) užívateľské údaje (vrátane informácie o tom, ako používate naše stránky či služby);

(c) marketingové a komunikačné údaje (vrátane vašich marketingových preferencií a výberov nastavení súborov cookies);

(d) identifikačné údaje (vrátane mena, priezviska, titulu, pohlavia, zamestnania, adresy bydliska);

(e) kontaktné údaje (vrátane emailovej adresy, telefónneho čísla);

(f) finančné údaje (vrátane čísla vašej platobnej karty, bankového účtu, detailov inej technologickej platobnej platformy, informácií o vašich objednávkach);

(g) audio - vizuálne údaje (vrátane nahrávok rozhovorov súvisiacich s poskytovaním našich služieb a ich transkriptov), ktoré môžu obsahovať osobitné kategórie osobných údajov chránených podľa GDPR;

(h) údaje z našich odborných dotazníkov a z našich dotazníkov na zisťovanie spätnej väzby o našich produktoch a službách;

 (j) iné údaje, ktoré nám poskytnete.

Ak ste fyzickou osobou, podľa dokumentácie, na základe ktorej ste sa stali našim objednávateľom alebo klientom ste vyjadrili svoj výslovný súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, a tak sa na vaše osobné údaje vzťahujú aj podmienky takého súhlasu. 

Ak sa naša služba, ktorú ste si objednali týka vášho neplnoletého dieťaťa, tak sa váš súhlas v plnom rozsahu vzťahuje aj na osobné údaje tohto dieťaťa rovnako, ako keby boli vašimi osobnými údajmi.

Beneficient

Ak náš objednávateľ alebo klient požadoval služby, z ktorých môžete mať priamy alebo nepriamy úžitok (napríklad ste plnoleté dieťa, manžel, bývalý manžel, zamestnanec, spolupracovník, zmluvný partner objednávateľa alebo klienta), a teda ste priamym alebo nepriamym beneficientom našej služby, avšak sám nie ste objednávateľom ani klientom, môžeme získať vaše nasledujúce osobné údaje:

(a) technické údaje (vrátane IP adresy, údaje o loginoch, použitom hardware, prehliadači a iných technológiách či aplikáciách použitého hardware);

(b) užívateľské údaje (vrátane informácie o tom, ako používate naše stránky či služby);

(c) marketingové a komunikačné údaje (vrátane vašich marketingových preferencií a výberov nastavení súborov cookies);

(d) identifikačné údaje (vrátane mena, priezviska, titulu, pohlavia, zamestnania, adresy bydliska);

(e) kontaktné údaje (vrátane emailovej adresy, telefónneho čísla);

(f) údaje z našich odborných dotazníkov a z našich dotazníkov na zisťovanie spätnej väzby o našich produktoch a službách;

(g) audio - vizuálne údaje (vrátane nahrávok rozhovorov súvisiacich s poskytovaním našich služieb a ich transkriptov); a

(h) iné údaje, ktoré nám poskytnete.

Podmienkou nášho poskytnutia služby, ktorú sme si dohodli s objednávateľom alebo klientom, s ktorým ste v príslušnom vzťahu, je že predtým než nám budú vaše osobné údaje poskytnuté, zabezpečí váš súhlas s ich spracovaním. Prosíme preto, aby ste vyjadrili svoj výslovný súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov.

Spolupracovník

Ak ste fyzická osoba a spolupracujete s nami akoukoľvek formou, môžeme získať vaše nasledujúce osobné údaje:

(a) technické údaje (vrátane IP adresy, údaje o loginoch, použitom hardware, prehliadači a iných technológiách či aplikáciách použitého hardware);

(b) užívateľské údaje (vrátane informácie o tom, ako používate naše stránky či služby);

(c) marketingové a komunikačné údaje (vrátane vašich marketingových preferencií a výberov nastavení súborov cookies);

(d) identifikačné údaje (vrátane mena, priezviska, titulu, pohlavia, zamestnania, adresy bydliska);

(e) kontaktné údaje (vrátane emailovej adresy, telefónneho čísla);

(f) finančné údaje (vrátane čísla vášho bankového účtu);

(g) audio - vizuálne údaje (vrátane nahrávok rozhovorov súvisiacich s poskytovaním našich služieb a ich transkriptov);

(h) údaje z našich dotazníkov na zisťovanie spätnej väzby o našich produktoch a službách;

(i) iné údaje, ktoré nám poskytnete.

Ak ste podľa dokumentácie, na základe ktorej ste sa stali našim spolupracovníkom vyjadrili svoj výslovný súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov nášho spolupracovníka, na vaše osobné údaje vzťahujú aj podmienky takého súhlasu. 

5 Zákonné povolenie na spracúvanie osobných údajov a naše oprávnené záujmy

U väčšiny fyzických osôb, s ktorými prídeme do vzťahu niektorým z vyššie uvedených spôsobov nie je výslovný súhlas právnym základom nášho spracúvania osobných údajov, a u nikoho nie je jediným právnym základom nášho spracúvania osobných údajov. Okrem prípadov, na ktoré sme dostali váš výslovný súhlas, vaše osobné údaje môžeme spracúvať v zákonnom rozsahu (podľa odsekov (b) až (f) článku 3 vyššie). V tejto súvislosti dávame do vašej pozornosti najmä to, že za naše oprávnené záujmy (odsek (f)) považujeme nasledovné:

(a) monitorovanie a analýzu spôsobu, akým sú používané naše webové stránky a služby;

(b) prevádzku, správu, údržbu, administráciu a zabezpečenie nášho systému, služieb a produktov, vrátane procesov starostlivosti o záujemcov o naše služby a produkty a o klientov, ako aj vedenie a zabezpečenie nášho účtovníctva, auditu a ochrany a vymáhania našich práv,

(c) výskum, vývoj a vzdelávanie, najmä zdokonaľovanie našich produktov a služieb, vedeckých poznatkov a teórií, na ktorých sú naše produkty a služby založené, ako aj školenia a vzdelávania nášho personálu a spolupracovníkov s cieľom udržania a zvýšenia kvality našich produktov a služieb,

(d) pokiaľ ide o spolupracovníka, zabezpečovanie kontroly kvality a kontinuálne poskytovanie našich služieb a produktov pri neudelení súhlasu alebo po odvolaní súhlasu spolupracovníka, vrátane využitia všetkých minulých údajov týkajúcich sa spolupracovníka.

6 Komu môžeme osobné údaje poskytnúť

Vzhľadom k rôznym dôvodom, spôsobom a právnym základom spracúvania osobných údajov, je pre nás nevyhnutným, aby sme osobné údaje poskytli tretím stranám. Konáme tak však iba v súlade s týmito všeobecnými podmienkami ochrany osobných údajov. 

Takýmito tretími stranami sú:

(a) dodávatelia rôznych externých služieb, najmä v oblasti informačných technológií, účtovníctva, administratívy, právnych služieb,

(b) kvalifikovaní psychológovia, kouči, terapeuti, psychoterapeuti, kariérni poradcovia a iní odborní pracovníci, ktorí sú našimi zmluvnými partnermi v súvislosti s poskytovaním našich služieb a produktov,

(c) vedeckí a akademickí pracovníci, inštitúcie a neziskové organizácie, v súvislosti s výskumom, vývojom a vzdelávaním,

(d) osoby, ktoré majú autorské alebo iné práva k odborným dotazníkom a testom používaným v súvislosti s našimi službami a produktmi,

(e) potenciálni záujemcovia o investovanie do nášho podniku alebo o nadobudnutie účasti v našom podniku,

(f) ak ste beneficientom, ktorý má z našej služby alebo produktu prospech, tak osobe ktorá je našim klientom požadujúcim danú službu alebo produkt,

(g) ak ste beneficientom, ktorý má z našej služby alebo produktu prospech, a daný produkt alebo služba má kolektívny alebo tímových charakter, tak ostatným beneficientom danej služby alebo produktu,

(h) našim ovládaným a ovládajúcim osobám.

Vyžadujeme, aby všetky takéto tretie strany dodržiavali pravidlá ochrany vašich osobných údajov a aby tieto spracúvali v súlade s našimi požiadavkami. Ak osobné údaje spracúvajú,  máme s nimi uzatvorené zmluvy alebo inú dokumentáciu, ktoré sú podmienkou na to, aby mohli mať prístup k vašim osobným údajom. 

7 Vaše práva

Nižšie je uvedený stručný prehľad vašich práv v súvislosti s našim spracúvaním vašich osobných údajov.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Ak požiadate o ďalšie kópie, môžeme vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste osobitne nepožiadali o iný spôsob.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie

Ak sa na prípad nevzťahuje niektorá z výnimiek výslovne uvedených v GDPR, máte právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

(a) vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 

(b) odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, 

(c) namietate voči spracúvaniu v súlade s GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

(d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

(e) vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému podliehame. 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

(a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov; 

(b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

(c) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

(d) namietate voči spracúvaniu v súlade s GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte má právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme vám v tom bránili, ak: 

(a) sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase, a 

(b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

Vyššie uvedeným nie je dotknuté naše právo spracúvania na inom právnom základe, na druhej strane vy máte právo na prenos osobných údajov priamo od nás druhému, vami určenému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe odsekov (e) alebo (f) článku 3 vyššie vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Môžete na to použiť formulár uvedený TU. 

Automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré sa vás týka alebo významne ovplyvňuje, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: 

(a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami, 

b) povolené právom EÚ alebo právom členského štátu, ktorému podliehame a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo 

(c) založené na vašom výslovnom súhlase.

8 Podrobné informácie a dohľad

Právne predpisy

Podrobné informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov nájdete v platných právnych predpisoch, ktorými v súčasnosti sú najmä: 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&qid=1543502729747&from=EN

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/

Orgány dohľadu

Odporúčame vám dôkladne sa oboznámiť s vašimi právami vyplývajúcimi z týchto právnych predpisov. Ak si želáte dozvedieť sa ďalšie informácie alebo sa obrátiť na príslušné orgány ochrany osobných údajov:

(a) na území Slovenskej republiky vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

(b) na území Českej republiky vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/ 

Kontaktujte nás

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov, alebo si želáte realizovať ktorékoľvek z vašich práv voči nám, prosíme kontaktujte nás na: privacy@wendy.sk.

Ďakujeme, že venujete pozornosť preštudovaniu týchto všeobecných podmienok ochrany osobných údajov.

WENDY

Pošlite nám základné informácie, aby sme Vás mohli kontaktovať.   Ak chcete nahlásiť vyhorenie, zneužívanie moci, šikanu, obťažovanie alebo diskrimináciu na pracovisku, kliknite sem.